Hotline: 0983.643.111 0933.643.111

Tự công bố thực phẩm bổ sung

Tự công bố thực phẩm bổ sungCông ty Tấm Đức tư vấn MIỄN PHÍ thủ tục tự công bố thực phẩm chức năng trên cả nước
 
Công bố chất lượng chất được sử dụng bổ sung Iod vào thực phẩm
Các chất được sử dụng để bổ sung Iod vào thực phẩm phải được đăng ký bản tự công bố sản phẩm phù hợp với các quy định tại QCVN 3-6/2010/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các chất được sử dụng với mục đích bổ sung iod vào thực phẩm.
Công bố chất lượng chất được sử dụng bổ sung Magnesi vào thực phẩm
Các chất bổ sung Magnesi vào thực phẩm là các chất được chủ động cho vào thực phẩm với mục đích bổ sung magnesi. Các chất được sử dụng để bổ sung Magnesi vào thực phẩm phải được công bố phù hợp với các quy định tại QCVN 3-5/2010/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các chất được sử dụng với mục đích bổ sung Magnesi vào thực phẩm. Các chất được sử dụng để bổ sung Magnesi vào thực phẩm đã có QCVN như: Magnesi hydroxyd carbonat, Magnesi clorid, Magnesi gluconat
Công bố chất lượng chất được sử dụng bổ sung Calci  vào thực phẩm
Các chất bổ sung calci vào thực phẩm: là các chất được chủ động cho vào thực phẩm với mục đích bổ sung calci. Một số chất bổ sung canxi vào thực phẩm đã có QCVN như: Calci carbonat, Calci gluconat, Calci dihydro phosphat, Calci dihydro diphosphat Tất cả các chất được sử dụng để bổ sung calci vào thực phẩm phải được đăng ký bản tự công bố sản phẩm phù hợp với các quy định tại QCVN 3-4/2010/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các chất được sử dụng với mục đích bổ sung calci vào thực phẩm.
Công bố chất lượng chất được sử dụng bổ sung Sắt vào thực phẩm
Các chất bổ sung sắt vào thực phẩm: là các chất được chủ động cho vào thực phẩm với mục đích bổ sung sắt. Các chất được sử dụng để bổ sung sắt vào thực phẩm phải được phải được đăng ký bản tự công bố phù hợp với các quy định tại QCVN 3-3/2010/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các chất được sử dụng với mục đích bổ sung sắt vào thực phẩm.
Công bố chất lượng chất được sử dụng bổ sung Acid folic vào thực phẩm
Acid folic được sử dụng để bổ sung vào thực phẩm phải được công bố phù hợp với các quy định tại QCVN 3-2/2010/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các chất được sử dụng với mục đích bổ sung acid folic vào thực phẩm. Acid folic được bổ sung vào thực phẩm giúp chống thiếu máu.
Công bố chất lượng chất được sử dụng bổ sung kẽm vào thực phẩm
Các chất bổ sung kẽm vào thực phẩm: là các chất được chủ động cho vào thực phẩm với mục đích bổ sung kẽm. Một số chất bổ sung kẽm vào thực phẩm đã có QCVN như kẽm sulfat, kẽm oxyd. Các chất được sử dụng với mục đích bổ sung kẽm vào thực phẩm phải được đăng ký bản tự công bố phù hợp với các quy định tại QCVN 3-1/2010/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các chất được sử dụng với mục đích bổ sung kẽm vào thực phẩm.