Hotline: 0933.643.111 0975.884.655

Quyết định 46/2007/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành

12/01/2016
Quyết định 46/2007/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành
Quyết định 46/2007/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành "Quy định giới hạn tối đa ô nhiễm sinh học và hoá học trong thực phẩm" được ban hành ngày 19 tháng 12 năm 2007 và có hiệu lực từ ngày 18 tháng 9 năm 2009.
 

B Y T

 

Số: 46/2007/QĐ-BYT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - T do -  Hạnh phúc

 

Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành “Quy đnh giới hạn tối đa ô nhim sinh học hóa học trong thực phm

 

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

 

Căn cứ Nghị định s 49/2003/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ về vic Quy định chc năng, nhim v, quyn hn cơ cu tổ chc của B Y tế;

Căn c Pháp lnh Vệ sinh an toàn thc phm s 12/2003/PL-UBTVQH11 ngày 26 tháng 7 năm 2003 của U ban Thưng vụ Quc hội;

Căn cứ Nghị định s 163/2004/NĐ-CP ngày 7 tháng 9 năm 2004 của Chính phủ về vic quy định chi tiết thi hành một s điu của Pháp lnh Vệ sinh an toàn thc phm;

Xét đề nghị của Cục tng Cục An toàn vệ sinh thc phm, Vụ tng Vụ Pháp chế - B Y tế,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điu 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy đnh giới hạn tối đa ô nhim sinh học hóa học trong thực phm.

Điu 2. Quyết định này có hiu lc sau 15 ngày k từ ngày đăng Công báo.

Bãi bỏ Quyết định s 867/1998/QĐ-BYT ngày 04 tháng 4 năm 1998 ca B tng B Y  tế  về  vic  ban  hành  Danh  mục  tiêu  chun  v sinh  đối  vi  lương  thc,  thc phm. Trong tng hp Quy chun kỹ thut quốc gia tương ng được ban hành thì gii hn tối đa vi sinh vt tồn các cht ô nhim trong thc phm đưc thc hintheo Quy chun k thut đó.

Điu 3. Các Ông (): Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, Vụ tng các Vụ: Khoa học và Đào to, Pháp chế - B Y tế; Cục tng Cục An toàn vệ sinh thc phm, Giám đc S Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ tng các đơn vị trực thuộc B Y tế Thủ tng Y tế các ngành chịu trách nhim thi hành Quyết định này.

 

Nơi nhn:

- Như Điu 3;

- BT. Nguyn Quc Triu (đ b/c);

- VPCP (Phòng Công báo 02 bản);

- B pháp (Cc KTVB QPPL) ;

- Các B, ngành liên quan;

- UBND các tỉnh, thành ph trực thuộc TW;

- S Y tế các tỉnh, thành ph trực thuộc TW;

- Viện: DD, Pasteur Nha Trang,

  VSYTCC, VSDT Tây Nguyên;

- Website: Chính phủ, B Y tế;

- Phòng QT-HCII Bộ Y tế;

- Lưu: VT, ATTP, PC.

KT. B TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

Cao Minh QuangDownload here  

Hãy GỌI NGAY cho chúng tôi để được tư vấn MIỄN PHÍ 24/7 và cung cấp dịch vụ TỐT NHẤT! 

Tâm Đức luôn đồng hành cùng an toàn thực phẩm.

Chi tiết vui lòng liên hệ:

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CHẤT LƯỢNG  TÂM ĐỨC

Địa chỉ: 30 đường số 12, KP5, P. Hiệp Bình Chánh, Q. Thủ Đức, Tp.HCM

 

Điện thoại: 0845 68 11 88

Hotline ATTP: 0933.643.111

Phản ánh dịch vụ: 0932 888 518

 

Hotline CBSP:0983.643.111

Email: [email protected]

Website:  attptamduc.com | thietbithunghiem.com | congbohopquysanpham.net 

 

 
 

Công ty Tâm Đức