Hotline: 0933.643.111 0975.884.655

Quyết định

 
Văn bản hợp nhất số 09/VBHN-BYT
Văn bản hợp nhất số 09/VBHN-BYT và Thông tin hướng dẫn thực hiện tự công bố sản phẩm
Quyết định 1971/QĐ-BYT ngày 4/6/2014 của Bộ Y tế thực hiện kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm nhập khẩu thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế
Quyết định 1971/QĐ-BYT ngày 4/6/2014 của Bộ Y tế thực hiện kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm nhập khẩu thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế được ban hành và chính thức có hiệu lực từ ngày 04 tháng 06 năm 2014. Quyết định có hiệu lực 05 năm kể từ ngày ký.
Quyết định 46/2007/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành
Quyết định 46/2007/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành "Quy định giới hạn tối đa ô nhiễm sinh học và hoá học trong thực phẩm" được ban hành ngày 19 tháng 12 năm 2007 và có hiệu lực từ ngày 18 tháng 9 năm 2009.