Hotline: 0933.643.111 0975.884.655

Quy chuẩn

 
QCVN 02 - 10: 2009/BNNPTNT cơ sở thu mua thuỷ sản –  điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm
QCVN 02 - 10: 2009/BNNPTNT cơ sở thu mua thuỷ sản – điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Fishery purchasing establishments - Conditions for food safety
QCVN 02 - 09: 2009/BNNPTNT kho lạnh thuỷ sản – điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm
QCVN 02 - 09: 2009/BNNPTNT kho lạnh thuỷ sản – điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Cold store for fishery product – Conditions for food safety
QCVN 02 - 08: 2009/BNNPTNT cơ sở sản xuất nước đá thuỷ sản - điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm
QCVN 02 - 08: 2009/BNNPTNT cơ sở sản xuất nước đá thuỷ sản - điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Ice production establishments - Conditions for seafood safety
QCVN 02 - 16 : 2012/BNNPTNTcơ sở sản xuất nước mắm - điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm
QCVN 02 - 16 : 2012/BNNPTNT do Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản soát xét và biên soạn thay thế QCVN 02 - 06: 2009/BNNPTNT; Vụ KHCN&MT - Bộ NN&PTNT trình duyệt và được ban hành theo Thông tư số: 02 /2012/TT-BNNPTNT ngày 09 tháng 01 năm 2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
QCVN 02 - 04: 2009/BNNPTNT cơ sở sản xuất đồ hộp thủy sản - điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm
QCVN 02 - 04: 2009/BNNPTNT cơ sở sản xuất đồ hộp thủy sản - điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Fishery cannery – Conditions for food safety
QCVN 02 - 03: 2009/BNNPTNT cơ sở chế biến thuỷ sản ăn liền - điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm
QCVN 02 - 03: 2009/BNNPTNT cơ sở chế biến thuỷ sản ăn liền - điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Processing establishments for ready to eat fishery products- Conditions for food hygiene and safety
QCVN 02 - 02: 2009/BNNPTNT - cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thủy sản – chương trình đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm  theo nguyên tắc HACCP
QCVN 02 - 02: 2009/BNNPTNT - cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thủy sản – chương trình đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm theo nguyên tắc HACCP. Fisheries Food Business Operators - HACCP Based Program for Quality and Safety Assurance.
QCVN 02 - 01: 2009/BNNPTNT cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm thủy sản –  điều kiện chung đảm bảo an toàn thực phẩm
QCVN 02 - 01: 2009/BNNPTNT cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm thủy sản – điều kiện chung đảm bảo an toàn thực phẩm. Fisheries Food Business Operators – General conditions for food safety
QCVN 01-08: 2009/BNNPTNT-cơ sở chế biến điều - điều kiện đảm bảo  vệ sinh an toàn thực phẩm
QCVN 01-08: 2009/BNNPTNT-cơ sở chế biến điều - điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. National technical regulation on Cashewnuts processing units – The conditions for food safety and hygiene
QCVN 01-06:2009/BNNPTNT Cơ sở chế biến cà phê – điều kiện đảm bảo  vệ sinh an toàn thực phẩm
QCVN 01-06:2009/BNNPTNT Cơ sở chế biến cà phê – điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. National technical regulation on Coffee processing units – The conditions for food safety and hygiene
 1  2  3  4  5   Tiếp  Cuối